4.4.2024

  E C O L O G Y


n  a  t  u  r  e    -    h  u  m  a  n    n  a  t  u  r  e

by
m o x   m ä k e l ä

  s i n c e   2 0 0 8    


Finnish Orphan Smoke


Suomen Orpo Savu

Finnish Orphan Smoke
in addition to the sea, the forest and the rock, 
everything else is now on the altar of money, 
in this era of grinding nature to the end, 
where products, ornaments and various projects 
create their false enchantment and further obscure 
people's perception of what is really happening 
on this unique and valuable planet.


Tell🔵us


17.9.2021

Mayday Mask


Mayday After Sumptuous Kitchen


After Mermaid's Vomit the amount of packaging plastic has increased insanely  

>  small detail

Today homo sapiens take cover itself from the consequences of its own habits. 

How nature can take cover from homo sapiens?


23.9.2014

SAILOR

S A I L O R

"A body from a beam, the runaway dream, a spark of the engine room"

Street dance action with a reflector costume

Kotka, Finland 10.10. 2014

SAILOR -video in Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=6-ejfEIld8Y


action planning, costume, music : Mox Mäkelä 
dance, choreography and improvisation : Rasmus Leppänen
video : Mox Mäkelä

15.3.2014

*

Night Ship

 area of Maritime Centre Vellamo, 
Tornatorintie 99, Kotka, Finland
3.7.2014 - 30.6.2015

Night Ship doc

Night Ship   "a weep and the spell""Night Ship" have been dedicated to the memory of best friend  
 
Pyry 1990 - 2014
Mermaid's Vomit


M E R M A I D ' S   V O M I T

i n f o :


Evidence of marine plastic waste, shaped into messages in bottles, 30 items
Placed both inside and outside Maritime Centre Vellamo
An albatross that soars without rest / perhaps that’s your soul...” M E R E N N E I D O N    O K S E N N U S

Pullopostin muotoon työstettyjä tallenteita (30 kpl) meren muovijätteestä
Sijainti: Hajasijoitus Merikeskus Vellamon sisä- ja ulkotilaan
...se sinun sielusi on juuri kuka ties...”
(Juha Vainio: "Albatrossi")S J Ö J U N G F R U N S   U P P K A S T N I N G

Ett bearbetat föremål i flaskpostform, plastavfall från havet, 30 exemplar
Strös runt på Maritimcentret Vellamo både inom- och utomhus
Vem vet om inte albatrossen som svävar utan vila är din egen själ ...”О Т Р Ы Ж К А    Р У  С А Л О К

Предметы из пластика и полиэтилена в форме почтовых бутылок, 30 штук
Размещение в разных местах Морского центра «Велламо», в помещении и снаружи
«И кто знает, быть может, твоя душа – это и есть тот самый без устали парящий альбатрос ...»
Dedicated to the memory of the anonymous albatross that lies
on the shores of our world with a belly full of plastic waste


Omistettu sen anonyymin albatrossin muistolle, joka makaa yhteisen maailman rannalla vatsa täynnä muovirojua


Tillägnad minnet av den anonyma albatrossen som ligger
på en strand i vår gemensamma värld med buken full av plastskräp


Посвящается памяти безымянного альбатроса, наевшегося пластикового мусора и почившего на берегу мирового океана FURTHER WORK

"Mermaid's Vomit boxes next life" 

HERE 


 

14.3.2014

Traffic Stop

T R A F F I C    S T O P


p a r t s :

S U N S E T

statement rectangle - metamorphosis of a warning triangle
Reflector mosaic  240 cm x 145 cm
materials: warning signs and the reflective parts of a car’s daytime running lights, 
nails, wooden base

A world that had been broken into tiny pieces was reassembled.
The triangle of a warning shout became the rectangle of a whispered statement.
Its sides face each other in opposition, straight, the holy trinity lost.
There’s no need for warnings any more. We were warned a long time ago.”A U R I N G O N L A S K U

toteamusneliö - varoituskolmion metamorfoosi
heijastinmosaiikki 240 cm x 145 cm
materiaali: varoitusmerkit ja auton huomiovalokennon heijastinosat, kiinnitysnaulat, puualusta

Pieniin palasiin hajonnut maailma palasi yhteen, varoitushuudon kolmio muuttui toteamuskuiskauksen suorakaiteeksi,
jossa reunat ovat toisiaan vastassa suoraan, ilman pyhiä yhteyksiä.
Varoituksia ei enää tarvita, ne annettiin jo kauan sitten.”


S O L N E D G Å N G

varningstriangelns metamorfos
reflexmosaik 240 cm x 145 cm
material: varningsmärken och reflexdelar från varselljus till en bil, fästspikar, träunderlag.

En värld som splittrats i små delar blev hel igen, varningsropets triangel förvandlades till en konstaterandeviskning i kvadrat,
där kanterna ligger mot varandra, rätvinkligt, utan heliga samband.
Varningar behövs inte längre, de gavs för länge sedan.”З А К А Т

заявление квадрат - метаморфоза предупреждающего треугольника
светоотражающее мозаичное панно 240 см x 145 см
материал: предупреждающие знаки и предупреждающие автомобильные светоотражатели,
крепежные гвозди, деревянное основание

«Мир распался на множество мельчайших частиц, которые снова соединились,
треугольник с восклицательным знаком стал прямоугольником, у которого прямые параллельные стороны,
и они никогда не пересекутся.
Нечего больше предупреждать, всех еще раньше предупредили.»
R E G I ST R A T I O N   P L A T E    Z O O

“Extinct species, endangered species, space and a wave”
Collection of works made from reflector mosaics
Materials: vehicle registration plates, nails, wooden base

Great Auk (Pinguinus impennis)
Spectacled Cormorant (Phalacrocorax perspicillatus)
Collection of other animal themes
Collection of images of space

The one who is least capable of escaping is the first to be eaten. Then everyone else is eaten, piece by piece.

The Great Auk was suitable for this. It was easy to catch because it could not fly.
The last of this once populous species of large birds was eaten in 1844.
Only a few years later, another large flightless bird suffered the same fate – the Spectacled Cormorant.

Once almost everything in the wild had been eaten up, prisons were built for storing life for use as dead food.
Nature and another kind of nature came together. One species and its natural environment had gone to war.

These slick figures rose up to walk on two legs and dress with great care.
On their shoulders they carry fighter planes, a world of products and the knowledge of flight.
They have buttocks of steel, spines that trace growth curves and knees of concrete.
But their ankles are clay, and inside their heads a messenger runs in a panic between two rooms.
A delicate mimosa shivers in the chambers of their buff chests.”R E K I S T E R I Z O O

Sukupuuttoon kuolleet, uhan alaiset, kosmos ja aalto”
heijastinmosaiikki -teoskokoelma
materiaali: auton rekisterikilvet, kiinnitysnaulat, puualusta

Isoruokki, (lat. Pinguinus impennis)
Isomerimetso (lat. Phalacrocorax perspicillatus)
Kokoelma muita eläinaiheita
Kokoelma kosmisia merkkejä

Se, joka on kyvyttömin pakenemaan, syödään ensin. Sen jälkeen syödään kaikki muu, pala palalta.”

Isoruokki sopi hyvin, sen sai kiinni helposti, sillä se oli lentokyvytön.
Viimeinenkin lintu tästä aiemmin runsaslukuisesta, suurikokoisesta lajista, syötiin 1844.
Vain muutamia vuosia tämän jälkeen saman kohtalon koki toinen suurikokoinen, lentokyvytön lintu, isomerimetso.

Sitten kun oli syöty miltei kaikki vapaa, rakennettiin vankiloita, jossa elävä elämä oli olemassa kuollutta ruokaa varten.
Näin tulivat yhteen luonto ja toinen luonto. Yksi laji ja sen luonto olivat aloittaneet sodan.

Kahdelle jalalle noussut, siloiteltu hahmo on puettu tarkasti.
Hän kannattaa hartioillaan hävittäjiä, tuotemaailmaa ja siihen liitettyä lentokyvyn tuntemusta.
Hänellä on kasvukäyräselkäranka, teräspakarat ja polvet betonia.
Mutta nilkat ovat savea ja päänkuoren sisällä lähetti juoksee kahden huoneen väliä hätääntyneenä.
Trimmatun rinnan kammiossa vapisee hento mimosa.”R E G I S T E R Z O O

De utrotade, de utrotningshotade och rymden”
reflexmosaik – verksamling
material: registerplåtar till bil, fästspikar, träunderlag

Garfågel (lat. Pinguinus impennis)
Pallas skarv (lat. Phalacrocorax perspicillatus)
En samling andra djurmotiv
En samling rymdbilder

Den som är sämst på att fly blir först uppäten. Därefter äts allt annat upp, bit för bit.”

Garfågeln var väl lämplig, den var lätt att fånga, eftersom den inte kunde flyga.
Den sista representanten för denna en gång så talrika, storvuxna art blev uppäten år 1844.
Endast några år senare gick en annan storvuxen fågel utan flygförmåga, pallas skarven, samma öde till mötes.

När man sedan ätit upp nästan allt som var fritt byggde man fängelser där det levande livet existerade för död föda.
Så kombinerades en natur med en annan natur. En art och dess natur hade förklarat krig.”

Den på två ben uppresta, friserade gestalten är omsorgsfullt klädd. På sina axlar bär den jaktplan,
produktvärldar och därmed anknuten kännedom om flygförmågan.
Den har en tillväxtformad ryggrad, stålskinkor och betongknän.
Men vristerna är av lera och inne i huvudskålen springer en kurir ängsligt mellan två rum.
I det trimmade bröstets kammare darrar en späd mimosa.”


З О О Р Е Е С Т Р

«Вымершие виды, находящиеся под угрозой, вселенная и волна»
Коллекция произведений искусства «Светоотражающее мозаичное панно»
материал: автомобильные номера, крепежные гвозди, деревянное основание

Бескрылая гагарка, (лат. Pinguinus impennis)
Стеллеров баклан (лат. Phalacrocorax perspicillatus)
Коллекция на тему прочих животных
Коллекция изображений вселенной

«Сначала съедят того, кто не в состоянии убежать.
Потом съедят все, что осталось, по кусочкам.»

Бескрылая гагарка прекрасно подходит, ее легко поймать, ведь летать она не умеет.
Последняя птица из этого прежде многочисленного и крупного вида была съедена в 1844 году.
Спустя несколько лет та же судьба постигла еще один крупный вид нелетающих птиц, Стеллерова баклана.

«После того, как все доступное было съедено, построили тюрьмы,
где живые существа содержались только для того, чтобы убить и употребить в пищу.
Так сошлись природа и природа человека. И один из множества видов, его сущность, начал войну.»
«Существо, вставшее на две точки опоры и освоившее прямохождение, следит за своим внешним видом.
Оно несет на своих плечах проигравших, индустриальный мир и, конечно же, знает все о полетах.
У этого существа сколиозная диаграмма роста позвоночника, стальные ягодицы и бетонные колени.
Но вот лодыжки из глины и внутри черепной коробки бегает беспокойный посыльный – их одной комнаты в другую.
В глубине впалой грудной клетки дрожит хилая мимоза.»


R E A R   L I G H T   C A M P F I R E

Installation, adapted to the space
Materials: fragments of a car’s rear lights, light

We drift into the cold garage.
We must collect the embers that have tumbled to the ground and blow on them until they glow.
All this happens in the silent now.”P E R Ä V A L O N U O T I O

installaatio
materiaali: auton perävalokennon pirstaleet, valo

Ajautumisemme varikon kylmyyteen pistää keräämään maahan varisseet kekäleet ja puhaltamaan niihin hehkun.
Kaikki on aivan toisin, on aivan hiljaista nyt.”


B A K L J U S B R A S A

Installation, tillämpning i utrymmet
material: splitter av bakljus till en bil, ljus

När vi drivits in i depåns kyla måste vi börja samla ihop kolen som ramlat ner på marken och blåsa glöd i dem.
Den är helt annan, tyst nu.”К О С Т Е Р   И З   Д А Л Ь Н Е Г О   С В Е Т А

Инсталляция, поправка на масштаб помещения
материал: осколки автомобильных фар заднего света, свет

«Мы заехали в депо, здесь холодно, начали собирать упавшие на землю угли и раздувать их,
пытаясь зажечь. Не то что прежде, теперь здесь стало гораздо спокойнее.«